602 642 180 biuro@happyhello.pl

Regulamin szkoły

§ 1.Przedmiot regulaminu

Niniejszy Regulamin Happy Hello Szkoła Języków Obcych, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Happy Hello Szkoła Języków Obcych w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Waryńskiego 25.

§ 2. Informacje ogólne

2.1 Happy Hello Szkoła Języków Obcych zwane dalej Happy Hello SJO, jest placówką
edukacyjną, która prowadzi zajęcia edukacyjne oraz kursy językowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zwanych dalej Słuchaczami. W ofercie znajdują się: kursy standardowe, specjalistyczne (kursy przygotowujące do matury, egzaminu gimnazjalnego, kursy konwersacyjne, wakacyjne) oraz zajęcia dla dzieci (Robotyka, Programowanie, Modelowanie 3d). Zajęcia prowadzone są zarówno dla klientów indywidualnych jak również dla firm i instytucji.

2.2. Happy Hello SJO oferuje różnorodne kursy edukacyjno-językowe, a naszym priorytetem jest zapewnienie jak najwyższej jakości nauczania dzięki wykwalifikowanym lektorom oraz edukatorom.

2.3. Niniejszy regulamin znajduje się na stronie internetowej Happy Hello SJO www.happyhello.pl. Wręczany jest również każdemu Słuchaczowi przed rozpoczęciem kursu.

§ 3. Organizacja zajęć

3.1. Happy Hello SJO zobowiązuje się do prowadzenia wybranego rodzaju zajęć, których specyfikacja (wielkość grupy i wymiar godzin) zostanie ustalona na pierwszym spotkaniu ze Słuchaczami lub w przypadku osób niepełnoletnich z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

3.2 Happy Hello SJO oferuje zajęcia indywidualne oraz w grupach: 3-5 lub 6-10 osobowych, w przypadku grup dziecięcych Teddy Eddie do 10 osób. Zajęcia edukacyjne dla dzieci (Robotyka, Modelowanie 3d, Programowanie) odbywają się w grupach do 12 osób.

3.3. Zajęcia na kursach prowadzą wykwalifikowani lektorzy i edukatorzy. Zajęcia oraz praca lektorów podlegają stałemu nadzorowi metodycznemu. Lektorzy Happy Hello SJO zobowiązani są do regularnego uczestniczenia w szkoleniach i konferencjach metodycznych.

3.4. Happy Hello SJO prowadzi kursy w czasie roku szkolnego, a także w innych terminach (np. kursy wakacyjne oraz inne). Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry:

§ Semestr I – od września do ferii zimowych, zgodnie z harmonogramem dla województwa wielkopolskiego.

§ Semestr II – od końca ferii zimowych do czerwca (dokładna data zakończenia zajęć uzależniona od liczby realizowanych godzin i wybranego kursu)

Dokładny termin rozpoczęcia zajęć jest przekazywany Słuchaczowi na indywidualnym spotkaniu, telefonicznie lub elektronicznie pocztą mailową co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Szkoła nie prowadzi zajęć podczas dni świątecznych oraz ustawowo wolnych.

3.5. Zajęcia prowadzone są według obowiązującego planu zajęć. W przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego, Happy Hello SJO dopuszcza możliwość zastępstwa przez innego nauczyciela lub w sytuacjach szczególnych wyznacza nowy termin przeprowadzenia zajęć. O wszystkich zmianach Słuchacze są bezzwłocznie informowani.

3.6. Happy Hello SJO i Słuchacz (lub jego Opiekun, w przypadku Słuchacza niepełnoletniego) zawierają Umowę, zgodnie z którą Happy Hello SJO zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć językowych z najwyższą starannością w liczbie godzin ustalonej w w/w Umowie.

3.8. Happy Hello SJO prowadzi ewidencję obecności Słuchaczy na lekcjach oraz dziennik postępów w nauce. Lektorzy przeprowadzają testy sprawdzające i egzaminy końcowe.

3.9. Happy Hello SJO prowadzi zapisy w ciągu całego roku.

3.10. Zajęcia trwają 30, 35, 45, 60 lub 90 minut

3.11. Przyporządkowanie Słuchacza do grupy odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego oraz, w razie potrzeby, rozmowy z metodykiem Happy Hello SJO. Wyjątek stanowią grupy na poziomie początkującym. Jeżeli w trakcie trwania kursu okaże się, że poziom wybranej grupy językowej jest dla Słuchacza zbyt niski lub zbyt wysoki, wówczas przysługuje mu prawo zmiany grupy.

§ 4. Prawa i obowiązki Słuchaczy

4.1. W przypadku stwierdzenia 2 kolejnych nieobecności na zajęciach niepełnoletniego Słuchacza, Happy Hello SJO zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie rodzica lub opiekuna prawnego.

4.2. Słuchacze zobowiązani są do punktualnego stawiennictwa na zajęcia, a lektor/edukator do rozpoczynania i kończenia zajęć w wyznaczonym czasie. Spóźnienie uczestników nie jest równoznaczne z wydłużeniem czasu zajęć.

4.3. Słuchacze zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, bieżącego odrabiania zadanych prac domowych, w tym prac pisemnych oraz obecności na okresowych testach sprawdzających.

4.4. Słuchacz, Rodzic lub Opiekun zobowiązany jest do dbania o mienie znajdujące się w Happy Hello SJO oraz ponoszenia konsekwencji finansowych w przypadku jego zniszczenia lub uszkodzenia.

4.5. Osoby, które nie są uczestnikami szkoły nie mogą brać udziału w zajęciach. W szczególnych przypadkach, okazjonalnie i po uprzednim uzgodnieniu z lektorem, mogą uczestniczyć jako obserwatorzy.

4.6. Słuchacze oraz ich przedstawiciele ustawowi mają prawo do zgłaszania uwag i spostrzeżeń odnośnie pracy Happy Hello SJO.

4.8. Słuchacze mają obowiązek terminowego uiszczania opłat za kursy, zgodnie z cennikiem Happy Hello SJO oraz harmonogramem wpłat opisanym w umowie.

4.9. W przypadku zajęć indywidualnych, nieobecność powinna być zgłoszona mailem na adres: biuro@happyhello.pl lub wiadomością sms pod nr: 602 642 180 do godziny 16:00 w dniu poprzedzającym zajęcia. W razie niedotrzymania tego terminu, Słuchacz lub Słuchacze są zobowiązani do uiszczenia opłaty za odwołane zajęcia.

4.10. Słuchacz ma prawo przenieść się do innej grupy na tym samym lub innym poziomie zaawansowania w trakcie trwania semestru pod warunkiem, że metodyk szkoły wyrazi zgodę na taką zmianę, a w wybranej przez Słuchacza grupie będzie wolne miejsce.

4.11. Pierwszy tydzień zajęć traktowany jest jako okres próbny. W tym okresie Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu oraz zwrotu całości wniesionych opłat za kurs. Warunkiem otrzymania zwrotu pełnej wpłaty jest zgłoszenie rezygnacji na piśmie najpóźniej w 7 dniu od daty rozpoczęcia kursu.

4.12. Po okresie próbnym Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu w trakcie roku szkolnego i rozwiązania zawartej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od daty złożenia pisma. Wypowiedzenie umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej. Słuchacz ma prawo uczestniczyć w zajęciach do końca okresu wypowiedzenia i zobowiązany jest uregulować opłatę za wszystkie zajęcia do końca okresu wypowiedzenia.

4.13. Nieobecność Słuchacza (odbywającego zajęcia w grupach) na zajęciach nie stanowi podstawy do zwolnienia z opłaty miesięcznej lub zmniejszenia raty. W wyjątkowych wypadkach (np. hospitalizacja, leczenie sanatoryjne), uzasadnionych szczególnymi okolicznościami możliwe jest, po uzyskaniu zgody dyrektora Happy Hello SJO, zwolnienie Słuchacza z opłaty miesięcznej lub zmniejszenie raty za kurs.

4.14. Słuchacze mają prawo do oceny przebiegu kursu poprzez wyrażanie swoich uwag i sugestii w osobiście lub w anonimowej ankiecie.

§ 5. Prawa i obowiązki HappyHello SJO

5.1. Happy Hello SJO zapewnia opiekę dziecku na jego terenie i w trakcie trwania zajęć.
Happy Hello SJO nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze na zajęcia oraz w trakcie jego powrotu do domu.

5.2. Happy Hello SJO nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

5.3. Happy Hello SJO ma prawo do rozwiązania grupy, w przypadku gdy liczba Słuchaczy zmniejszy się tj. będzie mniejsza niż ustalona w Cenniku (umowie). W takich przypadkach nadpłata za niewykorzystane lekcje będzie zwracana pozostałym Słuchaczom, jeśli nie zaakceptują nowych warunków finansowych określonych w Cenniku stanowiącym załącznik do Regulaminu Happy Hello SJO.

5.4. Słuchacze mają obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania w szkole tzn.: nie zakłócania pracy lektora/edukatora oraz nie zakłócania nauki innym uczestnikom kursu. W przypadku nie przestrzegania przez ucznia społecznie przyjętych norm, Happy Hello SJO ma prawo do skreślenia takiego ucznia z listy uczestników kursu w trybie natychmiastowym.

5.5. W czasie trwania semestru Happy Hello SJO zastrzega sobie prawo do uzupełniania liczby Słuchaczy w grupie.

§ 6. Ocena pracy Słuchaczy

6.1. Happy Hello SJO jest nowoczesną placówką edukacyjną wykorzystującą nie tylko sprawdzone standardowe metody, lecz także innowacyjne sposoby nauczania pozwalające na efektywne przyswajanie wiedzy. Happy Hello SJO uczy z nowoczesnych podręczników, korzystając jednocześnie z innowacyjnych pomocy dydaktycznych.

6.2. Wiedza Słuchaczy jest systematycznie sprawdzana w formie adekwatnej do wieku i poziomu zaawansowania.

6.3. Rodzice/Opiekunowie Słuchaczy niepełnoletnich mają prawo do bieżącego monitorowania ich postępów w nauce. Zalecany jest kontakt telefoniczny lub indywidualne konsultacje na terenie Happy Hello SJO w terminie zaproponowanym przez lektora.

6.4. Ocena postępów w nauce jest jawna i pozwala Słuchaczom na identyfikację swoich mocnych i słabych stron, a lektorowi umożliwia indywidualne podejście do Słuchacza.

6.5. Testy sprawdzające i końcowe skonstruowane są w sposób odpowiedni dla danej grupy i zawierają treści objęte programem nauczania.

6.6. Słuchacze dwa razy do roku, po zakończeniu semestru, otrzymują karty osiągnięć.

6.7. Na zakończenie kursu dzieci i młodzież otrzymują dyplom.

§ 7. Zapisy i zasady płatności

7.1. Happy Hello SJO przyjmuje zapisy na kursy w trakcie całego roku szkolnego. Aby skorzystać z pełnego wymiaru godzin kursu, należy zgłosić się do Happy Hello SJO przed rozpoczęciem roku szkolnego. Testy kwalifikacyjne oraz rozmowa z lektorem są bezpłatne.

7.2. Wysokość opłaty jest zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem.

7.3. Słuchacze mogą korzystać z sytemu rabatów ustalonych przez Happy Hello SJO na dany rok szkolny (patrz: Cennik).

7.4. Opłatę za kurs Słuchacz może wnieść w dogodnej dla siebie formie (harmonogram wpłat zawarty w umowie)

§ opłata miesięczna regulowana gotówką lub przelewem bankowym na konto szkoły

§ opłata semestralna

§ opłata roczna

7.5. Happy Hello SJO ma prawo stosować dodatkowe promocje i rabaty nie opisane w niniejszym regulaminie i cenniku.

7.6. Cena zajęć jest uzależniona od liczebności grupy oraz częstotliwości zajęć w miesiącu, stosownie do aktualnego cennika stanowiącego integralną część umowy za dany rok szkolny.

7.7. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat, naliczane i pobierane będą odsetki ustawowe.

7.8. W przypadku kursów całorocznych podręczniki są wliczone w cenę zajęć.

7.9. W przypadku rozwiązania umowy (dotyczy kursów rocznych) przez którąkolwiek ze stron przed upływem terminu na jaki została ona zawarta, Słuchacz obowiązany jest do zwrotu kwoty tytułem opłaty za zestaw kursanta.

7.10. Kwotę wskazaną w pkt. 7.9 należy wpłacić na rachunek bankowy Happy Hello SJO wskazany w umowie w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron.

§ 8. Wypowiedzenie umowy

8.1. Każdy Słuchacz ma prawo zrezygnować z kontynuacji nauki w dowolnym momencie trwania kursu.

8.2. Słuchacz, który chciałby zrezygnować z kursu jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia do rąk lektora lub przesłania na adres siedziby szkoły listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W imieniu małoletniego Słuchacza oświadczenie składa jego przedstawiciel ustawowy. Wszystkie lekcje w okresie wypowiedzenia muszą być opłacone, dotyczy to także wszystkich innych zaległych płatności wraz z ustawowymi odsetkami w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy na rachunek bankowy określony w umowie. Za opłacone i niewykorzystane lekcje ponad okres wypowiedzenia Słuchaczowi przysługuje zwrot pieniędzy.

8.3. Happy Hello SJO zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Słuchacz opóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek należności wobec Happy Hello SJO przez okres dłuższy niż 7 dni, w wypadku rażącego naruszenia Regulaminu Happy Hello SJO, a także innych naruszeń Regulaminu Happy Hello SJO, jeżeli pomimo upomnienia Słuchacza, naruszenia te powtórzyły się.

§ 9. Postanowienia końcowe

9.1. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.

9.2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.3. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania pisemnych zmian do Regulaminu.

9.4. Podpisanie umowy z Happy Hello SJO jest wyrazem akceptacji obowiązującego Regulaminu.

9.5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 02.05.2016r.

SIEDZIBA

ul. Waryńskiego 25
63-400 Ostrów Wielkopolski

TELEFON

602 642 180

E-MAIL

biuro@happyhello.pl